Tamriel'in Eyaletleri

Tamriel'in Eyaletleri

Tamriel'in imparatorluk eyaletlerinin kısa bir açıklaması

Yazan: Anonim
Çeviren: Mehmet Kardaş

Tamriel İmparatorluğunu dokuz imparatorluk eyaleti oluşturur: Skyrim, Ulu Kaya, Balyozyurt, Yaztutan Adası, Yeşilyurt, Elsweyr, Kara Bataklık, Rüzgartepe ve eski imparatorluk eyaletinin kendisi, Cyrodiil. Rüzgartepe, imparatorluğa katılanlar arasında sonuncusu olarak ve fetihle değil de bir anlaşma yolu ile katıldığı için eski Yüce Haneler emsaline dayanarak kendi yerel yasalarını koyma hakkına sahiptir.

Skyrim, aynı zamanda Eski Krallık ve Atatopraklar olarak da bilinen Atmora kıtasından gelen ilk insanlar; sert, cesur, savaşçı Kuzeylilerin ilk yerleşim yeri olan topraklara verilen addır. Şimdilerde barbar atalarına nispeten oldukça medeni hale gelmiş olsalar da safkan Kuzeyliler hala kızıl savaşların ve gözüpek keşiflerin peşinde koşarlar.

Balyozyurt temel olarak şehirsel yerleşim ve denizciliğin gelişmiş olduğu, halkın çoğunun dev Sentinel ve Stros M'Kai şehirleri ve adalar arasındaki ufak limanlarda yaşadığı bölgedir. İç bölgelerde seyrek de olsa kısır çiftlik ve hayvancılık alanlarına rastlanır. Kızılmuhafızlar gezmeyi, macerayı severler; denizlerde tayfa, paralı askerler ya da maceracılar olarak dolaşırlar.

Ulu Kaya, Yüce Breton gruplarının yaşadığı Dellese Adaları, Bjoulsae Nehri kabilelerinin topraklarını ve Batı Şeridi'ni kaplayan bölgedir. Engebeli topraklardaki kaleler ve birbirinden ayrık vadilerdeki yerleşim yerleri birçok Breton klanının farklı özgürlük anlayışlarına sahip olmasına neden olmuştur. Ve bu yüzden kıtanın bu kabile yapısı herhangi bir imparatorluk kimliği altında tamamıyla isimlendirilememiştir. Dilleri, göçebe gelenekleri ve kahramanlık efsaneleri birleştirici kültürel miraslarıdır.

Yaztutan Adası, yeşil verimli ekim alanları, ağaçlık bölgeler ve tarihî kule ve malikanelerle dolu bir toprak parçasıdır. Yerleşim yerlerinin çoğu ufak ve birbirinden ayrı olup yerel büyücü ya da kumandanlar tarafından yönetilirler. Adanın birkaç doğal limanı vardır. Adanın yerlileri yabancıları pek hoş karşılamadıkları için Altmerların kültürleri imparatorluğun ticaret atılımlarından çok az etkilenmiştir.

Yeşilyurt, daha çok vahşi ormanların kapladığı bir alandır. Sahilleri daha çok mangrov bataklıkları ve tropik yağmur ormanları ile kaplı iken, içerideki topraklarda daha çok ılıman iklim yağmur ormanları gözlenir. Bosmerlar tahtadan yapılma evlerinde sahil şeridine dağılmış halde, birbirlerine sadece belirgin olmayan yollarla bağlı halde yaşarlar. Çok az imparatorluk yolu aralarında seyrek ticari ilişki olan birkaç kasabayı birbirine bağlar.

Güney Elsweyr, ormanları ve nehir yataklarında yerleşmiş Khajiitler, tarihî ticari gelenekleri ve yerleşik bir tarımsal aristokrasi üzerine sürekli şeker kamışı ve pirinç yetiştiren bir ırktır. Ancak kurak kuzey topraklarındaki kabileler saldırgan ve yağmacıdırlar. Yerleşik güney toprakları imparatorluk öğretilerine kolayca uyum sağlamış olmasına rağmen kuzeydeki kabileler savaşçı barbar geleneklerine bağlı kalmıştır.

Kara Bataklık'taki yerli Argonya halkının çoğu iç bölgelerdeki su yolları ve güneydeki geçilmez bataklıklarda yaşar. Burada çok az yol vardır ve yolculuğun çoğu tekne üzerinde geçer. Sahiller, kuzeybatı yüksek orman arazileri çoğunlukla yerleşimin olmadığı bölgelerdir. Çağlar boyunca Dunmerlar Kara Bataklık'ı köleler edinmek yağmalamışlardır. İmparatorluk bu işi yasa dışı olarak ilan etmiş olsa da pratikte kölecilik sürmekte ve Dunmerlar ile Argonyalılar arasındaki nefret devam etmektedir.

Rüzgartepe, Dunmer halkının ana vatanı olup Tamriel İmparatorluğunun en kuzeyindeki eyaletidir. Halkın çoğu Rüzgartepe'nin merkezinde, özellikle İç Deniz çevresindeki yüksek tepeler ve verimli nehir vadilerinde yerleşmiştir. Vvardenfel adası İç Deniz tarafından çevrilmiş olup büyük bir bölümünü devasa Kızıl Dağ volkanı kaplar. Adanın az sayıdaki halkı batı ve güneybatı sahilinde yaşar.

Cyrodiil, İmparatorluk insanları için imparatorluk kültürünün Tamriel'deki beşiğidir. Kıtanın sonsuz ormanlarla kaplı en büyük bölgesidir. İmparatorluk Şehri merkezde, Nibenay Vadisi'ndedir. Yoğun bir şekilde halkın yaşadığı merkezî vadi büyük nehirlerin Argonya ve Topal Körfezi'ne aktığı vahşi yağmur ormanları ile çevrilidir. Topraklar batıya doğru kademe kademe yükselirken kuzeyde bu yükselti çok daha diktir. Batı sahili ve merkez vadisi arasında yaprak döken ormanlar ve mangrov bataklıkları bulunur.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books